Shanah Tovah from CEJI

Shana Tova

A happy, healthy and sweet new year from CEJI - Shanah Tovah! #roshhashana #ShanaTova